اخبار و رویدادها
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: فایل‌های قابل دانلود مجلدات سالنامه «ترنم حکمت» در سایت مؤسسه

پنجمین شماره سالنامه "ترنم حکمت" منتشر شد.

۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

نشریه ترنم حکمت «مجموعه‌ای از دستاوردهای سال ۱۳۹۴ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منتشر شد.

فهرست ترنم حکمت - شماره پنجم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

فهرست ترنم حکمت - شماره پنجم ۱۳۹۴

مجموعه الکترونیکی سالنامه ترنم حکمت(کلیه شماره‌های منتشر شده)

۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: فایل‌های قابل دانلود مجلدات سالنامه «ترنم حکمت» در سایت مؤسسه