پنجمین شماره سالنامه "ترنم حکمت" منتشر شد.

۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

نشریه ترنم حکمت «مجموعه‌ای از دستاوردهای سال ۱۳۹۴ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منتشر شد.

فهرست ترنم حکمت - شماره پنجم ۱۳۹۴

۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

فهرست ترنم حکمت - شماره پنجم ۱۳۹۴

لیست انتشارات مؤسسه

۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ، ۰ نظر

به روز شده تا تاریخ ۹۵۰۳۳۰