دکتر غلامرضا اعوانی

علم حصولی و علم حضوری در اندیشه خواجه

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۰۵:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ و در حوزه های همایش خواجه نصیر - ۰ نظر
علم حصولی و علم حضوری در اندیشه خواجه

«علم حصولی و علم حضوری در اندیشه خواجه» عنوان سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی ...

.