ﻟﻴﻼ ﻛﻴﺎن ﺧﻮاه

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۵۷:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
ﻟﻴﻼ ﻛﻴﺎن ﺧﻮاه

لیلا کیان‌خواه دکترای خود را در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است. حوزه‌های پژوهش او عمدتاً در فلسفه مشاء و کلام معتزلی است.

لیلا کیان‌خواه دکترای خود را در سال 1390 از دانشگاه ترتبیت مدرس گرفته است. حوزه‌های پژوهش او عمدتاً در فلسفه مشاء و کلام معتزلی است.


بِسم الله الرّحمن الرّحیم
لیلا کیان خواه
تحصیلات:
* دکتری فلسفه مشاء‌ دانشگاه تربیت مدرس. تیر 1390
* کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس. خرداد1383
* کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السّلام). بهمن  1379
*  دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان خواجه عبدالله انصاری.  سال 1374

افتخارات و موفقیتهای علمی :

1- رتبه اول دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در میان فارغ التحصیلان تمامی رشته ها در سال 1379
2- رتبه سوم کشوری آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1380
3- رتبه اول آرمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال 1385
4- دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس ( منتخب شورای هدایت استعدادهای درخشان )

 


تدریس (از سال 1383 تا کنون) :
    -سه سال تدریس کلیات فلسفه، بدایه الحکمه و مسائل کلامی جدید در حوزه علمیه بنت الهدی صدر( از مهر 1383 تا دی 1387)
    -هفت سال تدریس کلام تخصصی 1 و 2 ، منطق مظفر، منطق جدید 1 و 2 ( گزاره ها و محمولات)، حکمت مشاء و حکمت اشراق در دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
    -چهار نیمسال تدریس نهایه الحکمه (مبحث علیت و اتحاد عقل و عاقل و معقول، قوه و فعل، مباحث ماهیت ) ، علم النفس و منطق مظفر در دانشگاه الزهرا.


فعالیت های پژوهشی :

الف – مقالات:
1- نظم طبیعت و یکتا پرستی ، نشریه مشکوه ، پاییز 1377
2- تحلیل انتقادی دیدگاه متکلمان معتزلی درباب نظریه ثبوت نشریه تخصصی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق (علیه اسلام) تابستان 1385
3- مقدمه ای بر نظریه اشیاء ماینونگ، مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز)شماره 205)
4- بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت – نشریه تخصصی فلسفه دانشگاه امام صادق – تابستان 1386
5- وجود و صفات محرک نا متحرک-نشریه حکمت سینوی بهار و تابستان 1388
6- محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا –حکمت سینوی،  بهار و تابستان 1390
7- تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکویناس: ضرورت وجودکلام مقدس، جاویدان خرد، پاییز و زمستان 90، شمارة 20
8- تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی، حکمت سینوی، بهار و تابستان 1391

 

ب – پایان نامه ها :
1- پایان نامه کارشناسی : بررسی قاعده بسیط الحقیقه - استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه فنا. درجه عالی  نمره 19
2- پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل انتقادی دیدگاه متکلمان معتزلی در باب حال و ثابت و مقایسه آن با دیدگاه ماینونگ - استاد راهنما: آقای دکتر محمد سعیدی مهر . درجه عالی با نمره 129/19
3- رساله دکتری: مابعدالطبیعه(تعریف، موضوع و روش) از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی، استاد راهنما: آقای دکتر رضا اکبریان. درجه عالی با نمره 29/19


ج- شرکت در دوره تحقیقاتی دانشگاه  "Albert Ludwigs"آلمان(پاییز 89) و پژوهش در حوزة مابعدالطبیعة توماس آکوئینی با راهنمایی پروفسور دکتر ماآرتن هونن ) دبیر کل انجمن مطالعاتی قرون وسطی ومدیر گروه فلسفه دانشگاه "Albert Ludwigs").
د- راهنمایی پایان نامه :
1-بررسی اداراک در حکمت  متعالیه ، خانم جمیله محمدی ، حوزه علمیه بنت الهدی صدر.
2-بررسی حدوث نفس از دیدگاه حکمت متعالیه، خانم احمدی، حوزه علمیه بنت الهدی صدر.
          3- ماده وصورت در فلسفه ابن سینا، خانم عطیه اسدی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
          4- بررسی مساله ربط متغیر به ثابت از دیدگاه ابن سینا، خانم فهیمه فیروزی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
          5- بررسی جایگاه وجود شناسی نفس از دیدگاه ابن سینا و تأثیر کتاب اثولوجیا بر آن، خانم مرضیه غلامی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).