مدیر گروه ادیان و عرفان

شهرام پازوکى

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۲۴:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
شهرام پازوکى

شهرام پازوکى دکترای فلسفه خود را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه تهران گرفته است. او هم اکنون مدیر گروه ادیان و عرفان موسسه است. تخصص و حوزه پژوهش پازوکی در زمینه فلسفه هایدگر و نیز عرفان و سنت‌های معنوی است.

شهرام پازوکى دکترای فلسفه خود را در سال 1373 از دانشگاه تهران گرفته است. او هم اکنون مدیر گروه ادیان و عرفان موسسه است. تخصص و حوزه پژوهش پازوکی در زمینه فلسفه هایدگر و نیز عرفان و سنت‌های معنوی است.

تحصیلات
- دکترای فلسفه از دانشگاه تهران، عنوان رساله: سیر مابعد‌الطبیعه در غرب به تفسیر مارتین هایدگر، 1373
- کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران،  1367
- کارشناسی فلسفه،  دانشگاه تهران، 1363

کتب منتشره

-  زائر شرق، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هانری کربن، چاپ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1385

-  عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر (مجموعه مقالات درباره سهروردی)، 1385

-  مجموعه مقالات درباره شاه‌نعمت‌الله ولی، انتشارات حقیقت، چاپ دوم، 1385
- حکمت  هنر و زیبایی در اسلام، فرهنگستان هنر، 1384
-  یادی از هانری کربن، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1382
- تاریخ مابعد‌الطبیعه، مقالاتی از دائره‌المعارف فلسفه، به سرپرستی پل‌ ادواردز، ترجمه شهرام پازوکی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، 1379
- عقل و وحی در قرون وسطی، اتین ژیلسون، ترجمه  شهرام پازوکی، انتشارات گروس، چاپ دوم، 1378
- خدا و فلسفه، اتین ژیلسون، ترجمه شهرام پازوکی،  انتشارات حقیقت،1374.
- جهانی از‌هم گسیخته، الکساندر سولژنیتسین، ترجمه از انگلیسی، با همکاری کوروش بیت‌سرکیس، فرهنگستان ادب و هنر ایران،‌ تهران، 1360

مقالات منتشره در کتب مجموعه مقالات و دانشنامه‌ها
- "رویکرد عرفانی به هنر اسلامی" - در کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی، به اهتمام هادی ربیعی، دفتر اول، فرهنگستان هنر - پاییز 1388
- اسلام و مسأله زندگی عمومی، در کتاب آرامش و دوستی در ادیان ابراهیمی، به کوشش دکتر عبدالرحیم گواهی، زیر نظر دکتر غلامرضا اعوانی، نشر علم، تهران، 1388
- معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا،جاویدان خرد، سال ششم، شماره سوم، دوره جدید، تابستان 1388
- حیات نظری و حیات عملی در قرون وسطی: تفسیر داستان مریم و مرتاه به دو روایت، پژوهش‌های فلسفی-کلامی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه قم، سال دهم، شماره اول، پاییز سال 1387
- کلامی چند درباره  ما و مولانا، درکتاب عرفان مولانا، دفتر اوّل، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 1386
- مرگ هنر در دوره مدرن ؛ در کتاب چیستی هنر، مؤسسه تحقیقات و توسعه فرهنگی، 1384
- شاه نعمت‌الله ولی و طریقه وی، در کتاب آشنایان ره عشق، به کوشش محمود رضا اسفندیار، مرکز نشر دانشگاهی، 1384
- سنجش اندیشه گذشتگان با معیاری جدید، عرفان و انسان امروز، مؤسسه تحقیقات و توسعه فرهنگی، 1384
- فلسفه اسماعیلی، ترجمه از انگلیسی، در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، دکتر نصر، ج 1، انتشارات حکمت،‌ تهران، 1383
- تاریخ تصوف از قرن ششم تا دوره معاصر،  در دانشنامه جهان اسلام، ج 7، تهران، 1382
- روش اسلام‌شناسی آنه‌ماری شیمل، در کتاب آشنایی از آن سوی افق، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1382.
- مسأله تعلیم فلسفه به اهل مدینه در فارابی،  ترجمه از انگلیسی، در کتاب درآمدی بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابی، انتشارات کویر، تهران، 1382
- بیان‌السعاده، در دانشنامه جهان اسلام، ج5، تهران، 1379
- جامع الاسرار : جامع تصوف و تشیع، در کتاب خرد جاودان، جشن نامه استاد آشتیانی، تهران، 1377
- اتین ژیلسون، ترجمه از انگلیسی، مقدمه کتاب روح فلسفه در قرون وسطی، ترجمه دکتر علی‌مراد داوودی، انتشارات علمی- فرهنگی.
- تألیف حدود 50 مقاله در مباحث عرفانی در دایرة المعارف تشیع ، جلد‌های 1 تا 5 تهران،1363- 1373،
- تألیف حدود ده مقاله در دانشنامه قرآن ، تألیف و تدوین بهاء‌الدین خرمشاهی، ج 1و2، 1377
  
کتاب‌ها و مقالات به زبان انگلیسی- The Sufi Path, Translated and edited by Shahram Pazouki, , Haqiqat publications, Tehran, 1381.

- Celebrating A Sufi Master, University of Leiden, the Netherlands, 2003

- From Aristotle's ousia to Ibn Sina's Jawhar, in Substance and Attribute, edited by Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2007 Ontos Verlag, Germany.

- "Sufi Saints and Sainthood in Attar", Published in Attar and the Persian Sufi Tradition, edited by Leonard Lewison and Christopher Shackle, I.B Tauris Publishers, London, 2006

- "The Muslim Aristotle: The Treatment of Aristotle in Islamic Thought", in Aristotle, a bridge between East and West International Conference, Athens, Panteion University, 2004

- "Hazrat Sultan Alishah Gonabadi, The Renewer of the Nematollahi Order in Iran", in the Celebrating A Sufi Master, University of Leiden, The Netherlands, 2003.

-" Spiritual Walayah or Love in the Mathnavi Mawlawi", in Rumi's Spiritual Shiism, ed. S.G. Safawi, London, 2003

- " Sufi Knowledge in Mulla Sadra" , in Transcendent Philosophy, London, 2003مقالات منتشره در مجلات علمی
- معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا، فصلنامه جاویدان‌خرد، دوره دوم، شماره سوم، 1388
- حیات نظری و حیات عملی درقرون وسطی؛ تفسیر داستان مریم و مرتاه به دو روایت، پژوهش‌های فلسفی-کلامی، فصل‌نامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال دهم،‌شماره اول، 1387
- تذکره‌الاولیاء: ‌تذکره چیست؟ اولیاء کیستند؟ فصلنامه جاویدان‌خرد،‌ دوره دوم،‌شماره اول،‌ 1387
- مجالس‌المؤمنین، قاضی نورالله شوشتری، فصل‌نامه عرفان ایران، شماره 31و 32، 1387
- ارسطوی مسلمان: تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام،  فصلنامه تخصصی نامه مفید، سال سیزدهم، شماره 62،  1386
- شرح صدر فیض کاشانی، فصلنامه عرفان ایران، شماره 29 و 30، 1386.
- معنای صنعت در حکمت اسلامی، شرح و تحلیل رساله صناعیه میرفندرسکی در خردنامه صدرا، شماره 48، 1386.
- معنای عرفانی انجیل، فصلنامه عرفان ایران، شماره‌های 25 و 26، 1385
- مقام تصوف نزد علامه طباطبایی، فصلنامه عرفان ایران، شماره‌های 25 و 26،‌ 1385
- ولایت معنوی در مثنوی مولوی، فصلنامه عرفان ایران، 1383.
- ارتباط تشیع، تصوف و ایران نزد هانری کربن، فصلنامه عرفان ایران، بهار 1383.
- عرفان، صراط مستقیم گفتگوی ادیان، فصلنامه پل فیروزه، تهران، تابستان 1382
- مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسلام، نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1382
- نقد تاریخی و هرمنوتیک دینی بولتمان،  نشریه گزارش گفت‌و گو ،‌ 1382
- تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری، فصلنامه خیال، فرهنگستان هنر، تهران، بهار 1381
- مبانی فکری بنیادگرایی و حوادث 11 سپتامبر، ماهنامه گزارش گفت و گو، سال اول، شماره اول، شهریور 1381
- شرق سهروردی و غرب هیدگر، مجموعه مقالات کنگره سهروردی، تهران، 1380
- تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی، فصلنامه فارس شناخت، سال سوم، شماره پنجم، بهار 1380
- فلسفه مسیحی چیست؟ نشریه فلسفه دانشگاه تهران، شماره 2 و 3 ، پاییز و زمستان 1380
- حدیثی در ذکر خرقه صوفیه، عرفان ایران، شماره 8، تهران، 1380
- دکارت، مؤسس مدرنیته، نشریه فلسفه دانشگاه تهران، سال اول، شماره اول، 1379
- تصحیح رساله شهیدیه، کیوان قزوینی، فصلنامه عرفان ایران، شماره‌های اول، سوم و پنجم، تهران 1378-1379
- تصوف علوی، ارتباط سلاسل صوفیه با حضرت علی، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه دینی، دوره دوم، شماره 1و2، پاییز 1379
- معرفت عرفانی نزد ملاصدرا، خردنامه صدرا،  شماره بیستم، تابستان 1379
- هنر جدید و مبادی فکری مدرنیسم، نشریه رواق، تهران، شماره 4، 1378
- اخلاق ایمانی و اخلاق یونانی، نشریه نقد و نظر، قم، سال چهارم، شماره 1و2، 1376
- سرآغاز پدیدارشناسی، فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ، سال نهم، شماره مسلسل 18، 1375.
- باز‌اندیشی سنت معنوی پیامبر(ص) در دوره مدرن،  فصلنامه هفت آسمان، فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب، شماره 32، قم
- "پارادوکس تصوّف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا"، نشریه فلسفه، گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره 12.
- سه مقاله در معرفی سه کتاب فارسی در موضوع حکمت و عرفان اسلامی، نشریه فرانسه زبان Abstracta Iranica ، جلد28.
- الدین والتصوّف والعرفان: العلاقه والارتباط،  نشریه نصوص معاصره، مجله فصلیه تعنی بالفکر الدینی المعاصر، سال سوم، شماره 11، پاییز 2007، 1428
- سیر مابعدالطبیعه در غرب به تفسیر هیدگر، نشریه نقد و نظر، قم، سال اول، شماره اول،1374
- مقدمه‌ای در باب الهیات مسیحی، فصلنامه ارغنون، سال دوم، شماره 5 و 6، تهران، 1374
- درآمدی بر تفکر تومائی نو، فصلنامه ارغنون، سال دوم، شماره 5 و 6، تهران، 1374
- تأملی در معنای یقین در فلسفه دکارت، فصلنامه فلسفی فرهنگ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1371

کتاب‌هایی که بازنگری و نظارت علمی شده
- بازنگری کتاب قلب اسلام تألیف سیدحسین نصر، ترجمه مصطفی شهر آیینی، چاپ دوم، ‌1385 
- مجموعه مقالات فارسی هانری کربن،‌گردآوری و تدوین: محمد‌امین شاه‌جویی،‌ تهران، 1383.
- دبیری مجموعه " پدید‌آورندگان کلام جدید" که با هدف معرفی متفکران غرب در حوزه کلام جدید تاکنون آثار زیر منتشر شده‌است؛
-         گابریل مارسل، نوشته سم ‌کین، ترجمه مصطفی ملکیان، 1375
-        مارتین هایدگر، جان مک کواری، ترجمه محمد‌سعید حنایی کاشانی.
-         پل تیلیش، جی.هی وود توماس،‌ترجمه فروزان راسخی.
-         شلایر ماخر، استون سایکس، ترجمه منوچهر صانعی‌دره‌بیدی.
-        رودلف بولتمان، ایان هندرسن، ترجمه محمد‌سعید حنایی کاشانی، 1377
-        مارتین بوبر، رنالد گرگور اسمیت، ترجمه مسعود سیف، 1385
                                                                                                        
سخنرانی در همایش‌های بین‌المللی
- جنگ و صلح در عرفان اسلامی، سخنرانی به زبان انگلیسی در سمینار عرفان و فلسفه، دانشگاه نوبلغاری، اسفند 1387
- خدای صلح و دوستی در عرفان اسلامی،  سخنرانی به زبان انگلیسی در سمینار خدا در اسلام و مسیحیت، دانشگاه مونیخ، دی ماه 1387
- تجدید معنای سنت در مثنوی مولوی، به مناسبت  شب سال مولانا، سخنرانی به زبان انگلیسی در قونیه ترکیه، 1387
- مسأله من و دیگری در ابن عربی به تفسیر ملاصدرا، سخنرانی به زبان انگلیسی، در سمینار سالیانه ابن‌عربی در اکسفورد به دعوت انجمن ابن‌عربی، انگلستان،  1387
- بازگشت نعمت اللهی‌ها از هندوستان به ایران در پایان دوران زندیه،  سخنرانی در همایش
بین المللی " ارتباطات فکری و تجدید افکار مذهبی در ایران و هندوستان مسلمان در عصر جدید"  با همکاری انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران، در تاریخ 9 الی 11 تیر ماه در محل مؤسسه. 1386
- بی‌شمشیر کشتن: معنای عرفانی جهاد و کشتن در مثنوی مولوی و اهمیت آن در جهان امروز، کنگره بین‌المللی مولانا، استانبول، اردیبهشت 1386
- "تجدید تصوّف در دوره جدید در ایران" سخنرانی به زبان عربی با عنوان «تجدید التصوّف فی ایران فی‌الحقبه الاخیره» در چهارمین همایش بین‌المللی با موضوع عامّ «تصوّف و فرهنگ» در شهر الجزیره پایتخت کشور الجزایر در روزهای 9ـ10ـ11 سپتامبر 2007 (18ـ 19ـ 20 شهریور 1386)
- «قرب معنوی در مثنوی مولوی»، سخنرانی به زبان انگلیسی در قونیه ترکیه، دانشگاه عثمانی قونیه، 1386.
- ابن‌عربی در ایران: گذشته و حال،  سخنرانی به زبان انگلیسی در سمپوزیوم بین‌المللی «ابن عربی و عصر جدید»  استانبول (23ـ25 می 2008).
- اسلام و مسأله حیات عمومی، سخنرانی به زبان انگلیسی، همایش صلح در ادیان، لوزرن سوئیس، 24 تا 27 خرداد 1386
- تأویل وجودی، سخنرانی در کنگره بین‌المللی علم و دین، تهران، اردیبهشت 1385
- معنای هنر نزد میرفندرسکی، سخنرانی به زبان انگلیسی، سمینار بین‌المللی مطالعات هند و اروپایی، دانشگاه باریلی، باریلی، هندوستان، دی 1385
- موانع گفتگوی اسلام و مسیحیت، سخنرانی به زبان انگلیسی در سمینار مشترک گفتگوی ادیان، دانشگاه هومبولت برلین، اردیبهشت 1385
- هنر بی‌هنری در تصوف اسلامی، سخنرانی به زبان انگلیسی ، کنگره شاه‌نعمت‌الله ولی، دانشگاه صوفیه، بلغارستان، 1384
- چرا هنر اسلامی غیر ناتورالیستی است؟ سخنرانی در همایش بین‌المللی طبیعت در هنر شرق، فرهنگستان هنر ایران، آذر 1384
- ارسطوی مسلمان: تفاسیر مختلف از ارسطو در عالم اسلام، سخنرانی به زبان انگلیسی، در همایش "ارسطو: پلی بین شرق و غرب" در یونان، به همت دانشگاه پانتئون آتن و مؤسسه آلمانی گوته در یونان، 9و 10 اردیبهشت 1383.
- " پارادوکس تصوف در زمانه و آثار ملاصدرا"، سخنرانی در دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا، 1383
- جنگ و صلح در تصوف و مذهب بودا،  سخنرانی به‌زبان انگلیسی در کنگره معنای صلح در اسلام و مذهب بودا، دانشگاه بانکوک، 1382.
- روش‌ اسلام‌شناسی آنه ماری شیمل، سخنرانی در کنفرانس آنه ماری شیمل،  نمایشگاه بین‌المللی کتاب، اردیبهشت1382 .
- تجدید تصوف شاه‌ نعمت ‌الله ولی در دوره اخیر، سخنرانی به زبان انگلیسی، کنگره بین‌المللی شاه‌نعمت‌الله ولی، دانشگاه لایدن هلند.
- ولایت معنوی یا عشق در مثنوی مولوی،  سخنرانی در کنگره بین‌المللی مولانا، دانشگاه لندن،  1381.
- تذکره چیست؟ اولیاء کیستند؟  سخنرانی به زبان انگلیسی در کنگره بین‌ المللی عطار، دانشگاه لندن،  1381.
- معرفت عرفانی نزد ملاصدرا،  سخنرانی به زبان انگلیسی در کنگره بین‌المللی" ادراک بنا بر نظر ملاصدرا و مکاتب فلسفی غرب"، دانشگاه لندن،  1379.

سخنرانی در همایش‌های داخلی
- "تجربه دینی: نگرشی فلسفی به دین"، کنگره فلسفه و دین، دانشگاه شیراز، 3 و 4 خرداد 1389
- تجدید سنت در آثار شاه نعمت الله ولی، سخنرانی در کنگره ملی "فرهنگ اسلام و ایران، کرمان‌شناخت"، دانشگاه باهنر کرمان، 22 اردیبهشت 1389
- احیاء‌ علوم‌الدین غزالی و ضرورت احیاء‌آن در روزگار ما، سخنرانی در همایش امام‌محمد غزالی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 10-11 اسفند 1387
- حکمت عرفانی، کار و پیشه، سخنرانی در همایش آداب معنوی در هنرهای سنتی، فرهنگستان هنر، 1387
- حکمت هنر و زیبایی در مکتب شیراز،  سخنرانی در همایش بین‌المللی مکتب شیراز: هنر و ادب، اندیشه‌های سده‌های هفتم، هشتم، و نهم هجری قمری، 1387
- تبیین ماهیت هنر اسلامی( رویکرد عرفانی نسبت به هنر اسلامی)، فرهنگستان هنر، 16 مهر 1387
- سخنرانی در همایش نقد و بررسی اندیشه‌های سیدحسین نصر،  15 و 16 اردیبهشت،  دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1387
- حکمت عطار، سخنرانی به‌مناسبت روز بزرگداشت عطار، مؤسسه پژوهشی‌حکمت و فلسفه با همکاری انجمن حکمت و فلسفه،  فروردین 1387.
- جایگاه تصوف و عرفان اسلامی در حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی‌- اسلامی، سخنرانی در سمینار «جایگاه عرفان و تصوف در فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور»، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،‌ خرداد 1387.
- "معنای شیعه و سنی در مثنوی مولوی"، سخنرانی در بخش تفاهم بین‌مذهبی و فرهنگی در اندیشه مولوی- همایش بین‌المللی مولانا، آبان 1386
- احیاء علم دین در مثنوی، سخنرانی در همایش بین‌المللی مولانا و دین، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1386
- معنای دانایی و نادانی در مثنوی مولوی"، دانشگاه صنعتی اصفهان،  1386
- عرفان، و گفتگوی ادیان، مؤسسه گفتگوی ادیان، بهمن 1386
- جنگ و صلح در اسلام ؛ سخنرانی در نشسستی با حضور استادان و پژوهشگران حوزه دین و فلسفه (گروه مِنونایت مسیحی از آمریکا)  به زبان انگلیسی دی 1386. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- مبانی نظری گفتگو، («من» و «دیگری» از منظر عرفانی). سخنرانی در سمینار سال جهانی فلسفه، 1386
- مفهوم صنعت در فلسفه اسلامی در حوزه اصفهان؛ سخنرانی در همایش بین‌المللی  مکتب حکمی- هنری اصفهان، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،  19 و 20 آذر 1385.
- زبان و هنر، مقایسه‌ای میان شبستری و افلاطون؛  سخنرانی در سومین همایش هم‌اندیشی تخیل هنری، شیخ محمود شبستری، شبستر. 1385،
- ما و مولانا؛ سخنرانی در همایش عرفان مولوی در دانشگاه تهران، مهر 1385 .
- بازاندیشی سنت معنوی نبی در دوره مدرن؛  سخنرانی در همایش حکمت و باز‌اندیشی سنت نبوی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1385.
- فلسفه تطبیقی، سخنرانی در همایش مطالعات تطبیقی در حوزه‌های فلسفی، پژوهشگاه علوم انسانی‌، اسفند 1385
- عرفان و هنر نزد فیض‌کاشانی، سخنرانی در همایش نقش کاشان در مکتب اصفهان، دانشگاه کاشان، آذر 1385
- عقل و معرفت دینی در نگاه مولانا، سخنرانی در پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، آبان 1385
- تصوف علوی، تصوف صفوی؛ سخنرانی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مهر 1385
- آینده شرق و غرب: گفتگوی بین هیدگر و متفکران مسلمان،  سخنرانی در همایش بین‌المللی هیدگر و آینده فلسفه در غرب و شرق، آذر 1384.
- تجدید معنای ولایت در مثنوی، سخنرانی در  همایش بین‌المللی آموزه‌های مولانا برای انسان معاصر، آذر 1382.
- تصوف و تشیع در ایران نزد کربن، سخنرانی در همایش بین‌المللی بزرگداشت پروفسور هانری هانری کربن،  آذر1382
- عرفان، صراط مستقیم گفتگوی ادیان، سخنرانی در کنگره بین‌المللی عرفان، پل گفتگوی ادیان، دانشگاه تهران، 1381
- مرکز و پیرامون معنوی، سخنرانی در کنگره بین‌المللی مرکز و پیرامون، ‌اصفهان، 1381
- بنیادهای عرفانی هنر و زیبایی‌شناسی در اسلام، سخنرانی در کنگره بین‌المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی، اصفهان، 1381
- تصوف در آثار و زمانه ملاصدرا،  سخنرانی در کنگره بین‌المللی ملاصدرا، 1380
- شرق و غرب: مقایسه‌ای میان سهروردی و هایدگر، سخنرانی در کنگره بین‌المللی شیخ اشراق، زنجان، 1380
- سنت‌گرایی و بنیادگرایی، سخنرانی در کنگره نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان، دانشگاه تهران، 1380
- گفتگوی فراتاریخی و فراگفتگو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو، سخنرانی در کنگره بزرگداشت ایزوتسو، دانشگاه تهران، 1380
- بحران معرفت در معماری جدید، سخنرانی در دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم کرمان، 1378
- فلسفه مسیحی چیست؟ سخنرانی در سمینار دین و فلسفه، دانشگاه تهران، 1378
- دکارت مؤسس مدرنیته، سخنرانی در کنگره دکارت و فلسفه جدید، دانشگاه علامه‌طباطبایی،  1377
- تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی، همایش فارس‌شناسی، دانشگاه شیراز، 1377
- هنر جدید و مبادی فکری مدرنیسم، سخنرانی در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1376

راهنمایی و مشاوره  رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی ( 1388-1381)
راهنمایی رساله‌های دوره دکتری
- راهنمایی رساله دکتری آقای امیر نصری با عنوان " مبانی الهیاتی و فلسفی شمایل در هنر مسیحی" ، این رساله اولین رساله دکتری در رشته فلسفه هنر در ایران است، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387
- راهنمایی رساله دکتری خانم مهناز قانعی، با عنوان " اخلاق‌شناسی مثنوی مولوی" گروه فلسفه تطبیقی، مدرسه عالی شهید مطهری 1387
- راهنمای دوم رساله دکتری ایران‌شناسی با عنوان: «بررسی برخی جوانب فکری شیعه در دوره قاجار»، دنیس هرمان، دانشگاه سوربن فرانسه، شهریور1386
- راهنمایی رساله دکتری خانم نیره طهوری با عنوان: اعلام پایان هنر در دوره جدید،دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1385 ( برنده جایزه فارابی در سال 1386 به عنوان بهترین پژوهش سال).
- راهنمایی رساله دکتری آقای علیرضا قائمی‌نیا، تبیین و تحلیل انتقادی حکمت خالده و مقایسه آن با حکمت متعالیه، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران،  1385
- راهنمایی رساله دکتری آقای عبدالرحیم سلیمانی با عنوان: سرشت انسان در اسلام و مسیحیت با توجه به قرآن و عهدین، دانشگاه تربیت‌مدرس قم، 1384.
- راهنمایی رساله دکتری خانم زهرا پور‌سینا با عنوان تأثیر گناه بر معرفت، دانشگاه تربیت‌مدرس قم، 1384
- راهنمایی رساله دکتری آقای حسن قنبری با عنوان تبیین و نقد آراء هانس‌کونگ، دانشگاه تربیت‌مدرس،‌ قم، 1384
- راهنمایی رساله دکتری آقای احمد‌رضا مفتاح با عنوان رابطه ایمان و عمل در شیعه و آیین کاتولیک، دانشگاه تربیت‌مدرس، قم، 1383
- راهنمایی رساله دکتری آقای علی‌اکبر جابری مقدم با عنوان فلسفه تربیتی فارابی،  دانشکده علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران. 1382
- راهنمایی رساله دکتری اقدس یزدی با عنوان شناخت خدا از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1381
- راهنمایی رساله دکتری خانم حکیمه‌سادات شریف‌زاده با عنوان؛ بررسی فلسفه تربیتی متصوفه با تأکید بر دیدگاه نجم‌الدین رازی و مولوی،  دانشکده علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، 1381
- راهنمایی رساله دکتری آقای غلامحسین توکلی با عنوان، عقل و دین از نظر صدرا و کیرکه‌گور، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1380

مشاوره‌ رساله‌های دوره دکتری
- مشاوره رساله دکتری خانم زهرا برقعی با عنوان تحلیل و بررسی خیال از دیدگاه ابن‌سینا و صدر‌المتألهین، دانشگاه تربیت‌مدرس قم، 1387
- مشاوره رساله دکتری آقای سهراب حقیقت با عنوان تبیین و تحلیل فلسفی رابطه میان وجود و ماهیت در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه توماس آکوئینی"، 1387
- مشاوره رساله دکتری آقای محمد مهدی مشکاتی،  با عنوان «معاد از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی»، دانشگاه تربیت مدرس قم، 1386
- مشاوره رساله دکتری آقای سید‌نعمت‌الله عبد‌الرحیم‌زاده با عنوان پولیس و فرهنگ یونانی و تأثیر آن بر متفکران ما‌قبل سقراط، گروه فلسفه دانشگاه تهران، 1385
- مشاوره رساله دکتری خانم ویدا تقوایی با عنوان: پردازش مراتب وجودی معماری در نسبت بین هندسه و زیبایی، دانشگاه تهران، 1384
- مشاوره رساله دکتری خانم شیوا شایان‌فر با عنوان: جستار فلسفی در نقش تکنولوژی معماری، دانشگاه تهران، 1384

راهنمایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد‌عیسی جعفری با عنوان بررسی سندی و محتوایی روایات ناظر بر نقد صوفیه با تأکید بر منابع شیعی،  دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1388
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احسان فتاحی ‌اردکانی با عنوان آراء و اندیشه‌های عرفانی شیخ‌ عبد‌الصمد همدانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1388.
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی با عنوان "نقش رؤیا در تأویل و تفسیر اثر هنری" ،  دانشگاه هنر، 1386
- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه هنر،  آقای سید مجید توکلیان با عنوان "مفهوم هنر شرقی و امکان بررسی آن در فلسفه افلاطون»  دانشگاه هنر، 1386
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شاه‌حسینی، با عنوان" معنویت در اسلام" ترجمه و تحلیل کتاب دکتر نصر، ‌دانشگاه تبریز، 1385
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته کاظم‌پور، با عنوان" مقایسه نظریه مثل افلاطون و اعیان ثابته ابن‌عربی"، دانشگاه مفید قم، 1385
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد‌امین شاهجویی، با عنوان " امام صادق و حکمت الهی"، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1383
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نارنجیان، با عنوان  "خدا در اندیشه هیدگر"، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 1382
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای شهاب‌الدین امیرخانی با عنوان، "معنای متد در فلسفه و نقد آن در هرمنوتیک"، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1382
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کیائی، با عنوان "معرفی و بررسی افکار رُدلف بولتمان"،  دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1382
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم شلی آن‌گوپال با عنوان "مفهوم فقر در عرفان اسلامی و مسیحی"، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1382
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای بهروز حدادی با عنوان " مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی" دانشگاه قم، 1381
- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهران رضایی با عنوان "فلسفه هنر نزد هایدگر"، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1381

دروس دانشجویان دکتری رشته فلسفه غرب مؤسسه از سال 1384
- فلسفه‌های اگزیستانس، 1384
- فلسفه افلاطون، 1385
- تحول معنای حقیقت از یونان تا کنون.1386
- فلسفه تکنولوژی. 1387

تدریس‌های دوره دکتری خارج از مؤسسه از سال 1383
عرفان تطبیقی، پژوهشکده امام خمینی،  1387
فلسفه هنر اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی- فرهنگستان هنر، 1385
فلسفه هنر و زیبایی، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، 1383
فلسفه تطبیقی، دانشگاه تربیت‌مدرس، از سال 1383 تاکنون.
کلام تطبیقی، دانشگاه تربیت‌مدرس، از سال 1384 تاکنون
فلسفه هیدگر، مقطع دکتری، 1384- 1385
عرفان تطبیقی، مقطع دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه تربیت مدرس، قم، 1387
جهان‌شناسی عرفانی، دوره دکتری عرفان، پژوهشکده امام خمینی، تهران، 1386، 1387
فلسفه قرون وسطی، گروه فلسفه دانشگاه تهران، 1383

فعالیت‌های علمی و اجرایی
- عضو هیأت علمی جذب اعضای هیأت‌علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1387
- عضو شورای علمی دانشنامه ادبیات عرفانی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، وزارت علوم
- مدیرگروه ادیان و عرفان، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سال 1381 تاکنون
- سردبیر نشریه مولاناپژوهی
- عضو شورای علمی برگزاری کنگره هنر سنتی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با مشارکت فرهنگستان هنر
- عضو شورای علمی «چهل رساله در حکمت هنر و زیبایی در اسلام» فرهنگستان هنر.
- عضو شورای علمی همایش حکمت و باز‌اندیشی سنت نبوی، دانشگاه تهران، 1385
- عضو شورای علمی کنگره مولانا، 1386
- عضو شورای علمی همایش حکمت و عرفان مکتب شیراز، 1386
ـ ارزیابی علمی کتابهای فصل، خانه کتاب، از سال1386 تاکنون
ـ عضویت در شورای علمی فصلنامه هفت آسمان،
ـ داوری جایزه جهانی کتاب سال، از سال 1383 تاکنون
ـ عضویت در کمیته علمی گروه فلسفه و کلام جشنواره بین‌المللی فارابی و داوری مقالات در این کنگره، 1386 و 1387
- دبیر علمی کنگره عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر،‌بزرگداشت سهروردی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری دانشگاه تهران، بهمن 1383.
ـ داوری کتاب سال در موضوع فلسفه، از سال 1383 تاکنون
ـ داوری کتاب سال در موضوع عرفان، از 1383 و فلسفه هنر از سال 1385
ـ سردبیری فصلنامه علمی ـ پژوهشی نامه مفید، دانشگاه مفید، 1386
ـ عضو هیأت تحریریه و داوری مقالات علمی‌ـ پژوهشی فصلنامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز.
ـ عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر.
ـ عضو هیأت مشاوران علمی ماهنامه حکمت و معرفت، روزنامه اطلاعات،
- عضو هیأت تحریریه فصلنامه Transcendent Philosophy, London
- عضو هیأت علمی کنگره بزرگداشت ایزوتسو، دانشگاه تهران، 1382
- عضو هیأت علمی کنگره  نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان، دانشگاه تهران، 1382
- عضو هیأت علمی کنگره مولوی و انسان معاصر، دانشگاه تهران، 1382
- دبیر علمی کنگره هانری کربن، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1382
- عضو هیأت مدیره انجمن فلسفه ایران از سال 1387.
- عضو هیأت‌‌تحریریه نشریه فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تهران.
- عضو هیأت تحریریه نشریه مقالات و بررسی‌ها، دانشکده الهیات دانشگاه تهران از سال 1387.
- عضو گروه فلسفه‌هنر فرهنگستان هنر.
- عضو هیأت علمی مؤسسه گفتگوی ادیان، ‌تهران.
- مشاور علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

فعالیت‌های پژوهشی
- همکاری در ترجمه و تألیف فرهنگ فلسفه غرب، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
- همکاری در تدوین برنامه فلسفه هنر دوره دکتری دانشگاه‌ها.
- تألیف برنامه فلسفه عرفان برای دوره دکتری دانشگاه‌ها.
- اجرای طرح حکمت مسیحی