دکتر علی افضلی

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی متولد سال ۱۳۳۶ است و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده. او در حال حاضر مدیر گروه کلام موسسه است و در زمینه‌های فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی،  فلسفۀ غرب (به ویژه فلسفۀ دکارت) ، فلسفه و کلامِ تطبیقی پژوهش می‌کند و علاوه بر آن در دانشگاه‌های مختلف تهران و قم به تدریس اشتغال دارد.

دکتر علی افضلی متولد سال 1336 است و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده. او در حال حاضر مدیر گروه کلام موسسه است و در زمینه‌های فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی،  فلسفۀ غرب (به ویژه فلسفۀ دکارت) ، فلسفه و کلامِ تطبیقی پژوهش می‌کند و علاوه بر آن در دانشگاه‌های مختلف تهران و قم به تدریس اشتغال دارد.

تحصیلات
1- دکتری: رشتة فلسفه (دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه، 1367 ـ 1374)
2- کارشناسی ارشد: رشتة فلسفه (دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه، 1364 ـ 1367)
3- کارشناسی: رشتة ریاضیات (و برنامه نویسی کامپیوتر)، (مدرسۀ عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج، 1353 ـ 1357)


پایان نامه‌ها
1- دکتری: ترجمه و شرح (دستۀ چهارم تا هفتم) «اعتراضات و پاسخها» اثر دکارت (استاد راهنما: دکتر احمد احمدی)
2- کارشناسی ارشد: ترجمه و شرح (دسته اوّل تا سوّم) «اعتراضات و پاسخها» اثر دکارت (استاد راهنما: دکتر احمد احمدی)


زمینه‌های‌ پژوهش
فلسفه و کلام اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفۀ غرب (به ویژه فلسفۀ دکارت)، فلسفه و کلامِ تطبیقی

تدریس‌ها در دانشگاه
مقطع کارشناسی: معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، مبانی عرفان و تصوف اسلامی، عین القضاة، متون رمزی عرفانی (عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و ...)، کلیات و مبانی فلسفه، علم النفس، آشنایی با علوم اسلامی (کلام، فلسفه، عرفان)، کلام و عقاید اسلامی (خدا شناسی، نبوت و امامت، معاد)، کلام جدید و فلسفة دین، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفۀ اسلامی، انسان‌شناسی (در فرهنگ اسلامی)، کلام تطبیقی

مقطع کارشناسی ارشد: علم النفس، کلام و عقاید اسلامی (توحید در قرآن و حدیث، عدل الاهی در قرآن و حدیث)، متون فلسفی به زبان انگلیسی، فلسفۀ غرب، فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، فلسفۀ اسلامی، مبانی احتجاج و مناظره در قرآن و حدیث 

مقطع دکتری: فلسفۀ دکارت، فلسفۀ تطبیقی، انسان‌شناسی (در کلام امامیه)، انسان‌شناسی تطبیقی، نفس و بدن، سمینار آزاد فلسفی

راهنمایی، مشاوره و داوریِ پایان‌نامه‌ها(در مقاطع:کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری)
جمعاً بیش از 50 پایان‌نامه


سِمَت‌ها و مسئولیت‌ها (از سال 1360 به بعد)
1 ـ دانشیار و عضو هیئت علمی رسمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران (1373 ـ تا کنون)
2 ـ مدیر گروه کلام، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
3 ـ عضو شورای علمی و پژوهشیِ مدیرانِ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
4 ـ عضو شورای سیاست‌گذاریِ سایت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
5 ـ پژوهشگر در زمینۀ اقتصاد و تجارت اسلامی (و سرپرست واحد تحقیقات تجارت اسلامی) در مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
6 ـ عضو شورای علمیِ مرکزی و سرپرست گروه مطالعات اسلامی، مرکز پژوهش ادیان جهان
7 ـ معاونت گروه کلام و عقاید، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
8 ـ مدیر گروه مطالعات موضوعی کلام، مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
9 ـ سرپرست کلان ‌طرحِ «فرهنگ توصیفیِ کلام اهل‌بیت(ع)» در مؤسسة علمی فرهنگیِ دارالحدیث، پژوهشکدة کلام اهل‌بیت(ع)
10 ـ عضو علی البدل هیئت مدیرة انجمن علمی فلسفة دین ایران (از فروردین 1390)
11 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «فلسفة دین»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «پژوهشنامة حکمت اهل‌بیت(ع)»، دانشگاه اصفهان، دانشکدة معارف اهل‌بیت(ع)
13 ـ عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشیِ «حکمت صدرایی»، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکدة الاهیات، گروه فلسفه و کلام اسلامی
14 ـ عضو هیئت تحریریة فصلنامة تخصصیِ «پژوهشی در ادیان جهان»، مرکز پژوهش ادیان جهان

تألیفات
الف. کتاب‌ها:
1ـ معارف اسلامی 1 (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1369ـ حدود بیست و پنج بار تجدید چاپ
2ـ کلام 1 (شرح باب حادی عشر) ـ (دانشگاه پیام نور) ـ چاپ اوّل: 1375ـ شش بار تجدید چاپ
3ـ ترجمه و شرح کتاب "اعتراضات و پاسخ‌ها" اثر دکارت (انتشارات علمی و فرهنگی) ـ چاپ اوّل: 1384 (برندۀ جایزه به عنوان کتاب برگزیدۀ سال 1385 جمهوری اسلامی ایران) ـ چاپ دوّم: 1386
4ـ ترجمۀ "فرهنگ فلسفه دکارت" اثر جان کاتینگم (مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ 1390
(اثر برگزیده در بیستمین دورة جایزة کتاب فصل، بهار 1391)
5ـ کلام و عقاید (نبوت و امامت) ـ سازمان سمت ـ زیر چاپ
6ـ برهان وجودی (ontological argument) در فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی (طرح پژوهشی فردی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران) ـ در حال اتمام

ب. مقالات:
1ـ (سلسلۀ مقالات) پاراسایکولوژی تطبیقی (6 مقاله) ـ مجله برگ سبز ـ 1357 تا 1377
2ـ مبانی فلسفۀ دکارت به روش هندسی (در مجموعۀ "شریعۀ خرد" ـ یادنامۀ مرحوم علامه محمدتقی جعفری) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1376
3ـ مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی (در مجموعۀ "مهدوی نامه" ـ یادنامۀ مرحوم دکتر یحیی مهدوی) ـ انتشارات هرمس ـ 1378
4ـ قضا و قدر (در مجموعۀ دوازده جلدی "دانشنامۀ امام علی (علیه‌السلام)" - با امتیاز عالی) ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی ـ 1380
5ـ در فلسفۀ دکارت، واژۀ "Objective" به معنای ذهنی است نه عینی ـ نشریة علمی پژوهشیِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، شمارة تخصصی فلسفه) ـ تابستان 1383، سال 47، شمارة مسلسل 191
6ـ برهان "علامت صنعتی" در فلسفۀ دکارت ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ پاییز و زمستان 1383
7ـ نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه»، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی) ـ بهار و تابستان 1384
8ـ برهان وجودی از نظر لایب نیتس و مرحوم آیة الله غروی اصفهانی (کمپانی) ـ بنیاد حکمت اسلامی صدرا ـ مجموعه مقالات منتخب دوّمین همایش جهانی حکیم صدرا (خرداد 1383 )، جلد سوّم (حکمت متعالیه و مکاتب دیگر)، 1386
9ـ معرفت تنزیهی و تشبیهی خداوند (‌معرفت سلبی ....)، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «پژوهش‌های فلسفی کلامی»، سال 9، شماره1، پاییز 1386
10ـ راه‌حل فیلسوفان اسلامی در مسألۀ رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه»، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال 35، شماره3، پاییز 86
11ـ نقد و بررسی نظریۀ فیلسوفان اسلامی در مسألة رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ
«فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، سال36، شمارۀ 2، تابستان 87
12ـ پاسخ به اشکالات کلامی و فلسفی دربارۀ عالم ذر ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفۀ دین»، دارای درجة ISC،(دانشگاه تهران - دانشکدۀ پردیس قم)، سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1388
13ـ تبیین فرازی دشوار از نهج‌البلاغه: سیلان روح پیامبر(ص) در دست حضرت علی(ع) ـ فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «علوم حدیث»، دارای ضریب تأثیر IF از پایگاه علوم جهان اسلام
(ISC) (دانشکدۀ علوم حدیث)، شمارۀ 55، بهار 1389
14ـ ماده، زمان و مکان در عوالم پس از مرگ، مجلة علمی پژوهشیِ «پژوهش دینی» (ویژه‌نامة همایش فرجام شناسی)، دارای درجة ISC، پاییز و زمستان 89، شمارة 21
15 ـ در ماهیت اَلَم، و این که آیا اَلَم شرّ بالذّات است یا شرّ بالعرض، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفه» (دانشگاه تهران - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)، بهار و تابستان 90، شمارة 1
16 ـ اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا، برزخ و قیامت، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «علوم حدیث» دارای ضریب تأثیر IF از پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)، (دانشکدۀ علوم حدیث)، سال 16، بهار و تابستان 90، شمارة 59 و60
17 ـ نقد نظریة عدمی بودنِ شُرور، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ «فلسفۀ دین»، دارای درجة ISC، (دانشگاه تهران - دانشکدۀ پردیس قم)، شمارة 10، تابستان 90
18 ـ جایگاه نفس و بدن در عوالم ذرّ، زیر چاپ، در مجموعة «زندگیِ پیش و پس از مرگ و مسألة نفس و بدن»، (مجموعه مقالات همایش بین المللیِ«آموزه‌های دینی و مسألة نفس و بدن»)
19ـ آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریة تکامل، آمادة چاپ، مجلة «پژوهشنامة فلسفة دین(نامة حکمت)»، دارای درجة ISC همراه با ضریب تأثیر، (دانشگاه امام صادق ع، دانشکدة الهیات، معارف اسلامی و ارشاد)، شمارة 20، پاییز و زمستان 1391
20 ـ نگرشی تطبیقی به آموزة منجیِ موعود در کتاب مقدس و متون اسلامی، فصلنامة تخصصیِ «پژوهشی در ادیان جهان» (مرکز پژوهش ادیان جهان)، شمارة 1، تابستان 91


ج. تألیفات گروهی
1ـ کتابنامۀ اقتصاد اسلامی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
2ـ اقتصاد اسلامی در آیینۀ مطبوعات، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
3ـ فهرست‌نامۀ اقتصاد اسلامی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
4ـ آداب تجارت و احکام معامله در اسلام، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
5ـ احتکار در متون فقهی و روایی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) (1360ـ1363)
6ـ طراحی و تدوین عناوین و سرفصل دروس مربوط به رشته کلام، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (با پنج گرایش: کلام اسلامی، فلسفة دین و مسائل جدید کلامی، یهود و مسیحیت، ادیان غیر ابراهیمی، کلام تطبیقی)، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

شرکت در همایش‌های علمی
1 ـ شرکت در سلسله جلسات مجمع تحقیق پیرامون اقتصاد اسلامی (به عنوان نمایندۀ وزارت بازرگانی) ـ با سرپرستی و اشراف: مرحوم آیة الله سید منیرالدین حسینی شیرازی ـ به مدت یکسال تمام: 1361 تا 1362 ـ مؤسسۀ برگزار کننده: آکادمی علوم اسلامی قم
2 ـ سخنرانی و ارائۀ مقالة "برهان وجودی از نظر لایب نیتس و مرحوم آیة الله غروی اصفهانی" در هشتمین همایش بزرگداشت ملاصدرا (دوّمین همایش بین‌المللی ملاصدرا) ـ خرداد 1383 ـ
(این مقاله در مجموع مقالات این همایش چاپ شده است.)
3 ـ سخنرانی و ارائۀ مقالة «جایگاه نفس و بدن در عوالم ذرّ» در همایش بین المللیِ«آموزه‌های دینی و مسألة نفس و بدن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکدة فلسفه و کلام اسلامی، اسفند 89، (این مقاله در مجموعه مقالات این همایش زیر چاپ است.)