عضو گروه ادیان و عرفان

دکتر بابک عالیخانی

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۲۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر بابک عالیخانی

بابک عالیخانی متولد ۱۳۴۲ است. او دکترای خود را در رشتبه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه تهران گرفته است. علایق پژوهشی او در زمینه مطالعات اوستایی، فلسفۀ اشراق سهروردی، جاویدان خرد است.

بابک عالیخانی متولد 1342 است. او دکترای خود را در رشتبه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال 1377 از دانشگاه تهران گرفته است. علایق پژوهشی او در زمینه مطالعات اوستایی، فلسفۀ اشراق سهروردی، جاویدان خرد است.

تحصیلات:
دکترای تخصصی فرهنگ و زبان‌های باستانی (دانشگاه تهران، 1377)؛ عنوان رساله: بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی.
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی (دانشگاه تهران، 1371)؛ عنوان پایان‌نامه: دین یهود از دیدگاه متن پهلوی ‌شکند گمانیک وزار.
کارشناسی فلسفه (دانشگاه تهران، 1368).

آثار چاپ‌شده:


الف- کتاب‌ها:


- تألیف
بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی، نشر هرمس، 1379

- ترجمه
کاست‌ها و نژادها (با همکاری دکتر کامران ساسانی)، نوشته فریتیوف شوان، انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 1388
عقل و عقل عقل، نوشته فریتیوف شوان، نشر هرمس، 1384
معانی رمز صلیب، نوشتۀ رنه گنون، انتشارات سروش، 1374

- ویرایش
مبانی حِکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی، دکتر طاهره کمالی‌زاده، فرهنگستان هنر 1389
منطق و تعالی، فریتیوف شوان، نشر نگاه معاصر 1387
زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها، مری بویس، ققنوس، 1384
مهر در ایران و هند باستان، نوشتۀ گروهی از ایران‌شناسان، نشر ققنوس، 1384

ب- مقالات:
«توحید هند و ایرانی»، پژوهشنامه عرفان، سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 1389، صص. 83-106
«هورقلیا در نزد سهروردی»، جاویدان خرد، سال هفتم، شماره سوم، دوره جدید، تابستان 1389، صص. 87-104
«رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد»، جاویدان خرد، سال هفتم، شماره اول، دوره جدید، زمستان 1388، صص. 75-108
«مسالک سبعه در حکمه ‌الاشراق سهروردی»، جاویدان خرد، سال ششم، شمارۀ دوم، دوره جدید، بهار 1388، صص. 59-70
«سهروردی و توأمان»، اشراق، شمارۀ 4 و 5، 1386، صص 45-49
«ظلمت در فلسفه سهروردی»، در مجموعۀ مقالات همایش عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر، گردآوری و تدوین دکتر شهرام پازوکی، نشر حقیقت، 1385، صص 65-72
«دین زرتشتی از دیدگاه جاویدان خرد»، جاویدان خرد، گردآوری دکتر شهرام یوسفی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، 1383،‌ صص 113-118
«حکمت گمشدۀ مغانی»، در مجموعۀ مقالات زائر شرق، گردآوری و تدوین دکتر شهرام پازوکی، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1382
«سهروردی و مهرایزد»، پژوهش‌نامۀ علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 36، زمستان 1382

طرح پژوهشی
تصحیح و تفسیر پرتونامه سهروردی، آغاز: اسفند 1390
شخصیت معنوی باباطاهر همدانی از منظر آیین یارسان (سرپرست طرح)، مجری طرح: حمیدرضا شمس‌نیا، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1388


تدریس:
حکمة المشرقیین، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1391
آشنایی با حکمت اشراق، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1389-1391
جهان ایرانی، بنیاد ایران‌شناسی، 1387-1390
هنر از منظر سنت‌گرایان، دانشگاه علامه طباطبائی، 1388، 1391
هنر از منظر سنت‌گرایان، دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات)، 1386-1388
آشنایی با جاویدان خرد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1385-1390
رموز اشراقی شاهنامه، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1385-1388
ادیان ایران باستان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 1385
متون پهلوی، متون اوستایی و شاهنامه، دانشگاه تهران، 1378-1383

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری:
شهود در نظر سهروردی (راهنمایی)، سعید انواری، 1388
تفسیر هانری کربن از زمان در اندیشه حکما و عرفای مسلمان (مشاوره)، الکساندر وسلینف، 1390

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد:
حکمت تاریخ در نزد شیعه امامیه و آیین هندو، مهدی روح‌نواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1391
هنر و زیبایی از دیدگاه حکمت خالده، امیرحسین فرخ‌زادنیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1390
اسماء الهی در آیین زرتشت، محمد میرزایی، دانشگاه بوعلی‌سینا،‌ 1388
یادکردهای آیین زرتشت در تفاسیر اهل سنت، سجاد واعظی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 1388
مقایسۀ میان فلسفۀ اشراق سهروردی و ادویته ودانته، سمیه فرجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1387
(در این فهرست پایان‌نامه‌های راهنمایی‌شده در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ذکر نشده است)

 

 

انتهای پیام/ع.معظمی