غرفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ و در حوزه های کتابخانه - ۰ نظر
غرفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حکمت و فلسفه: منتظر شما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم؛ سالنA۴ - راهروی دوم - غرفه ۱۲۳۴ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

منتظر شما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم

سالنA4 - راهروی دوم - غرفه 1234

اردیبهشت 1396

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران