عضو گروه مطالعات علم

دکتر حسین شیخ‌رضایی

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۳۸:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر حسین شیخ‌رضایی
حکمت و فلسفه:حسین شیخ رضایی فارغ‌التحصیل فلسفه علم دانشگاه‌ صنعتی شریف و دانشگاه دورهام انگلستان است و مطالعات وی بیشتر در حوزه فلسفه علم، علوم شناختی، معرفت شناسی، آموزش فلسفه به کودکان و رویکرد شناختی به رشد اخلاقی بوده است.

شناسنامه علمی(رزومه) آموزشی، پژوهشی

دکترحسین شیخ‌رضایی

تحصیلات
• 1381 تا 1386: دورة دکترا، دپارتمان فلسفه، دانشگاه دورهام، انگلستان
• 1378 تا 1380: دورة کارشناسى ارشد، دانشکدة فلسفة علم، دانشگاه صنعتى شریف
• 1373 تا 1378: دورة کارشناسى، مهندسی برق (قدرت)، دانشکدة برق، دانشگاه صنعتى شریف
• 1369 تا 1373: دورة دبیرستان، دیپلم ریاضى و فیزیک، تهران

کتاب‌ها
• مقدمهای فلسفی بر علوم شناختی، تألیف رم هره، ترجمۀ حسین شیخ‌رضایی و مجید داودی، نشر نو، 1396
• رشد شناختی، تألیف لیزا اکلی، ترجمة حسین شیخ‌رضایی، انتشارات دانش‌پرور، 1394
• علم‌ورزی در حلقة کندوکاو، تألیف حسین شیخ‌رضایی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394
• علم، جامعه، اخلاق: جستارهایی در ابعاد اجتماعی و اخلاقی علم، گردآوری، ترجمه و ویرایش حسین شیخ‌رضایی و امیراحسان کرباسی‌زاده، انتشارات مینوی خرد، 1391
• آشنایی با فلسفة علم، تألیف حسین شیخ‌رضایی و امیراحسان کرباسی‌زاده، انتشارات هرمس، 1391
• آشنایی با فلسفة ذهن، تألیف امیراحسان کرباسی‌زاده و حسین شیخ‌رضایی ، انتشارات هرمس، 1391
• فلسفة ذهن، یک راهنمای مقدماتی، نوشتة ایان ریونزکرافت، ترجمة حسین شیخ‌رضایی،‌ انتشارات صراط، 1388
• داستان فکر ایرانی: دوران طلایی (جلد 4) ، تألیف حسین شیخ‌رضایی، نشر افق، 1386
• نقد و تحلیل و گزیدة داستان‌های جلال آل احمد، تألیف حسین شیخ‌رضایی، نشر روزگار، 1381

مقالات
• «معمای جدید استقرا و انواع طبیعی» (به همراه مهدی هاتف)، فلسفة علم، شماره 1، سال 9، بهار و تابستان 1398
• «معرفت و علایق انسانی: جستاری دربارة نسبت دو مقوله» (به همراه محمدرضا اسمخانی)، نقد و نظر: فصلنامه علمى پژوهشى فلسفه و الاهیات، سال بیست و سوم، شماره چهارم (پیاپى 92 )، زمستان 1397
• «داروینیسم اجتماعی از نگاه مایکل روس: ارزیابی نقادانه» (به همراه مریم عسگرپور)، فلسفة تحلیلی، دوره 20، شماره 33، بهار و تابستان 1397
• «بررسی امکان برون‌رفت از مغالطة طبیعت‌گرایانه در اخلاق از دیدگاه مایکل روس» (به همراه مریم عسگرپور)، دو فصل‌نامة علمی پژوهشی تأملات فلسفی
• «نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم» (به همراه فهیمه ابراهیمی)، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 23، شماره 93، زمستان 1396
• «رویکردهای عقلانی و اجتماعی به تاریخ‌نگاری علم و معضل غیرتاریخی بودن»، تاریخ علم، دوره 14، شماره 1، شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1395
• «حلقة کندوکاو و قابلیت‌های آن در آموزش ماهیت علم» (به همراه فهیمه ابراهیمی)، تفکر و کودک، دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1395
• «واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی»، (به همراه کیوان الستی)، روش‌شناسی علوم انسانی، سال 21، شماره 83، تابستان 1394
• «واژه‌های علمی، تغییر مفهومی و بیرونی‌گرایی سمانتیکی»، (به همراه کیوان الستی)، روش‌شناسی علوم انسانی، س 19، شماره 78، بهار 1393
• «نظریة دو بعدی بازنمایی علمی»، (به همراه ابوتراب یغمایی)، متافیزیک، سال چهارم، شمارة 14، 1391
• «بازنمایی علمی»، (به همراه ابوتراب یغمایی)، فلسفة علم، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391
• «بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی»، (به همراه سعید ناجی، مسعود صفایی‌مقدم، رسنانی هاشم و حمیدرضا آیت‌اللهی)، تفکر و کودک، سال دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1390
• «رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی»، تفکر و کودک، سال اول، شماره اول، 1389
• «واقع‌گرایی علمی و گریزناپذیری نظریه‌های علمی»، اندیشة دینی، شماره 37، زمستان 1389
• «استعاره و علم تجربی»، اندیشة دینی، شماره 30، بهار 1388
• «هویت شخصی، نگاهی به چند رویکرد رایج»، نقد و نظر، شماره 58، تابستان 1389
• «اخلاق، استعاره و بازی»، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 61، زمستان 1388
• «امکانی بودن یا  گریزناپذیری دستاوردهای علمی: به سوی یک چارچوب جامع»،  نامة مفید، شماره 71، اردیبهشت 1388
• «علّیت تاریخی و تاریخ مجازی»، نامة مفید، نامة فلسفی، جلد 4، شماره 1، اردیبهشت 1387
• «قوانین طبیعت، علیت و استقرا در تراکتاتوس»، (به همراه سروش دباغ)،  نامة حکمت، شماره 12، پاییز و زمستان 1387
• «رویکرد علّی به ویژگی‌ها و مسألة وحدت علم»، حکمت و فلسفه، سال چهارم، شماره اول، بهار 1387
• «هستى‌شناسى یک‌لایه و وحدت علم»، جشن‌نامة دکتر محسن جهانگیرى، تهران، هرمس، 1386
• «تقلیل کارکردى؟»، درد فلسفه، درس فلسفه: جشن‌نامة دکتر مجتهدى، تهران، کویر، 1384

• ‘Knowledge as a Mode of Being: Mulla Sadra’s Theory of Knowledge’, Sophia Perennis, Vol. 1, Number 4.
• 'The Flat Analysis of Properties and the Unity of Science', in Otto Neurath and the Unity of Science, Symons, John; Pombo, Olga; Torres, Juan Manuel (Eds.), Springer, 2011, pp. 213-220.
• ‘Macrophysics, Special Sciences and Multiple Realization’, in Metaphysics and Science, Essays in the Memory of Youssef Aliabadi, Iranian Institute of Philosophy, 2005, 119-136.