برگزیده :

تکامل و ذهن (صوت)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: .

فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامل (صوت)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: .

تکامل و فلسفه اخلاق (صوت)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: .